بازگشت

داستان ما

صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی

10
ضمانت نامه های صادر شده
3
تسهیلات
35
شرکت های درخواست دهنده
5
حسن انجام کار

مشارکت در تدوین سیاستها و اولویتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشو ر و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت هاي موجود در کشور

 

ما که هستیم

صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی با هدف تامین منابع مالی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات مالی، آماده همکاری با تیم ها و شرکت های فناور و دانش­بنیان می باشد

 

چه کار میکنیم

v    ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه اي براي اجراي طرح هاي پژوهشی، فناوري، نوآوري و تجاري سازي نتایج پژوهش ها

v    جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباري مجاز و سایر صندوق ها در راستاي اهداف و وظایف و اختیارات صندوق

v    سرمایه گذاري خطرپذیر ( وي سی ) در طرح هاي پژوهشی و فناوري

v    مشارکت و سرمایه گذاري در ایجاد، توسعه، راهبري و توانمندسازي شرکت هاي پژوهشی و فناوري و دانش بنیان

v    تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح هاي پژوهشی و فناوري در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجراي طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیري از وقفه در اجراي طرح ها

v    همکاري با مؤسسات و نهادهاي داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستاي اهداف صندوق

v    اخذ و اعطاي کارگزاري و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوري

 

v    ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح هاي کسب و کار و نظارت، ارزش گذاري پروژه ها و طرح هاي پژوهشی و فناوري

دیدار با تیم ما

تم های خود را با ویژگی های حتی بیشتر افزوده می کند.

به تیم ما بپیوند
test

بلیندا

برنامه نویس JS
test

مسیح

کارگردان خلاق
test

روبرت

مدیر اداره
test

تونی

مدیر پشتیبانی
test

جان دو

برنامه نویس
test

جین نگوین

کپی رایتر
test

ریکا فیکر

بنیانگذاران