بازگشت

ارائه تسهیلات مالی

یکی از وظایف صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و فناور می باشد. براین اساس صندوق صنایع معدنی در قالب عقود مبادله ای انواع تسهیلات جعاله، لیزینگ، فروش اقساطی، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و … را با شرایط تسهیل شده به شرکتهای دانش بنیان و فناور پرداخت می نماید